МЛАДИТЕ СЕ СЕ ПОМАЛКУ ГИ ИМА ВО СТРУМИЧКИТЕ СЕЛА

Во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации”, Мрежата на млади фармери (ММФ) организираше обука со младите од струмичко на тема “Застапување на младите во руралните средини”.

На самата работилница присутните се запознаа со процесите на застапување и лобирање како и со можноста преку нив да бидат вклучени во носењето на одлуки и давањето на предлози преку граѓански иницијативи како на локално така и на национално ниво.

Младите како најголем и многу важен проблем го потенцираа проблемот со замрениот раст на селата и проблемот со миграцијата на младите надвор од државава и немањето на желба да се занимаваат со земјоделство и занаетчиство во руралните средини.

Read more

ЗАЕДНИЧКИ НАСТАП НА МЛАДИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ

Мрежата на млади фармери (ММФ) на 08.07.2018 година организира обука со младите од Св. Николе на тема “Застапување на младите во руралните средини” во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации”.

На самата средба присутните на обуката ја истакнаа потребата од поголем заеднички настап на младите од руралните средини преку кои ќе ги остваруваат своите права. Потребата да се вложат повеќе напори за поголема активност и видливост на младите во насока на остварување на одредени права и идентификување на проблемите на терен и секако вложување на напори за нивно решавање. Младите ја истакнаа потребата од поголема отвореност на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој кон нив како и поголема транспарентност на осигурителните компании.Младите фармери истакнаа дека се свесни за влијанијата на климатките промени врз земјоделското производство и дека трошоците за производство на земјоделските култури од година во година се се поголеми, меѓутоа младите не се финансиски моќни да ги заштитат посевите и затоа бараат повисока помош од институциите на системот.

Read more

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ НА МЛАДИТЕ ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ ВО С. ГОЛЕМО КОЊАРИ

Мрежата на млади фармери-ММФ во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус, подгрант на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации” ја одржа првата обука за лобирање и застапување на 27.05.2018 година во с.Големо Коњари – Прилепско. На обуката членовите на ММФ, се запознаа со начинот и можностите за нивно вклучување во процесот на донесување на одлуки на национално ниво. Присутните поблиску се запознаа со принципите на застапувањето, и неговото спроведување во пракса. Исто така на работилницата се дискутираше околу мерките кои ги нудат националните програми за поддршка на младите земјоделци. При оваа дискусија учесниците ги истакнаа своите предности и недостатоци во однос на овие програми:

  • Недостатокот од слободно земјоделско земјиште, високите кредитни камати, недостатокот на современи фарми кои ќе служат како пример, како и недостатокот на работна сила во земјоделството се само некои од проблемите на кои се задржавме во текот на самата средба.
  • Исто така како проблем кој се потенцира од средбата беше слабата организираност и здруженост на земјоделците, пред се поради непостоење на соработка и ниско ниво на доверба помеѓу самите земјоделци,
  • Како друг проблем кој што беше потенциран а го има често овој регион е манипулирањето од страна на откупните претпријатија во однос на цената, класата и исплатата на земјоделските производи.
Read more

ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ПРИ РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДРЖАВНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПОБАРАА МЛАДИТЕ ОД СКОПСКИОТ РЕГИОН

Мрежата на млади фармери- ММФ, на 27.04.2018 година во Општина Зелениково ја оствари петтата средба од предвидените серија на средби за идентификување на проблемите и соочување со предизвиците на младите од руралните средини во секојдневното работење. Средбата е дел од активностите во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус, подгрант на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации”.
Присутните ја истакнаа потребата на младите од посети на саеми во соседните земји каде повеќе е развиено земјоделството, на пример Р. Србија, сточарството е доста понапредно во споредба од кај нас. Кај нас младите дури и се срамат да кажат дека се занимаваат со земјоделство наместо да гледаат со гордост на тоа. За поголема мотивација кај младите се потребни позитивни примери и успешни приказни од развиени, современи фарми како би ги поттикнале младите да се занимаваат и осовременат своето производство. Од присутните беше ставен акцент на неконтролираната распределба на земјоделското земјиште и нејзина неискористеност. Побарана е поголема транспарентност на распределбата на земјоделското земјиште, увид во распределувањето на земјата, дали воопшто е дадена на земјоделци на кои навистина им е најнеопходна.

Read more

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА КОМПЛЕТНО РАЗВИЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ КАПАЦИТЕТИ

Мрежата на млади фармери –ММФ, на 27.04.2018 година оствари средба со младите од руралните средини во Гостивар, во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ . Главни проблеми кои беа истакнати од младите во овај регион се: несредени имотно правни односи, што претставува голем проблем и пречка за да ги пријават земјоделците посевите. Расцепкувањето на посевите како проблем беше разговаран и истакнато дека, фармерите со така расцепкани и раситнети посеви не можат да ги исполнат критериумите за аплицирање во развојните програми , посебно во ИПАРД програмата. Голем проблем претставува и недостик на работна сила, непостојаност на овчари така што не можат да ги пријават. Нема договорно производство, поголем дел од земјоделците се со мешано производство, ретко специјализирано, ако е специјализирано сметаат дека ќе биде подобро за комплетно да се развијат производствените капацитети и постојано да се инвестира во нивно осовременување.

Read more

СКАПО ПРОИЗВОДСТВО, А ЕФТИНА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Мрежата на млади фармери- ММФ на 25.04.2018 година, во Општина Кривогаштани ја одржа третата средба во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации”.
На средбата младите од руралните средини ги истакнаа дел од проблемите со кои се соочуваат во нивното работење. Скапото производство, а ефтина пазарна цена на земјоделски производи и несигурниот пласман беа истакнати како важни проблеми што ги обесхрабрува младите да се занимаваат со земјоделие и причина да се намали земјоделското производство. Климатските промени имаат големо влијаније врз количините и квалитетот на земјоделските производи како и на цената на крајниот производ. Младите наидуваат на проблеми со не постоење на стратегија за производство и дека повеќе од потребно е да се промовира окрупнувањето на земјоделците.

Read more

СРЕДБА СО МЛАДИТЕ ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ ВО СТРУМИЦА

Мрежата на млади фармери – ММФ во рамките на проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации” на 28.03.2018 година, во Струмица беше организирана првата средба со младите од рурални средини од струмички регион кои фамилијарно се занимаваат со земјоделство, претежно со градинарски култури. Во првиот дел од средбата беше формиран локален младински земјоделски совет составен од млади земјоделци од руралните средини и негов претставник во националниот младински земјоделски совет.
На вториот дел од средбата беа идентификувани предизвиците со кои младите од руралните средини се среќаваат во секојдневното работење, како и потребите кои ги имаат младите за да го подобрат своето работење.
Младите се соочуваат со низа предизвици кое им го отежнува развојот на производството. Лошата инфраструктура до нивите, тешко доаѓаат до информации или се закаснети информациите за програмите на земјоделството и руралниот развој.
Имаат голема потреба од размена на искуства и комуникации со други млади производители како би ги увиделе недостатоците и разликите во производството, потребни им се посети на саеми да се видат нови технологии, нови начини на производство и следење на трендовите.

Read more

СРЕДБА СО МЛАДИТЕ ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ ВО СВ. НИКОЛЕ

На 28.03.2018 година, Мрежата на млади фармери оствари средба со младите од рурални средини во Св.Николе во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации”. Во првиот дел од средбата беше формиран локален младински земјоделски совет составен од млади земјоделци од руралните средини и негов претставник во националниот младински земјоделски совет. На вториот дел од средбата беа идентификувани проблемите со кои младите од руралните средини во Св. Николе се среќаваат во секојдневното работење.
Како поистакнати проблеми беа лошата инфраструктура, механизацијата е оштетена од лошите патишта кои водат до нивите и има потреба за изнаоѓање на алтернативни патишта до нивите. Голем дел од производителите се соочуваат со проблеми со пласманот, нестабилност на цените кои постојано се намалуваат и размислуваат да се откажат од постоечкото производство. Беше истакната и неискористеноста на мерката за осигурување на посевите, заради касно доаѓање на проценителите на местата. Земјоделците истакнаа дека имаат повеќе потреба од информирање за распределбата на субвенциите, за развојните програми од државата и стручни совети на терен.

Read more
Translate »