Настани

Мрежата на млади фармери-ММФ, достави Барање до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Имено, ММФ бара од министерството да се овозможи член од ММФ да се вклучи во советот за земјоделство и рурален развој со што ќе се овозможи континуирано пренесување на проблемите и предизвиците со кои се сретнуваат младите од руралните средини во секојдневното работење. На овај начин навремено би се реагирало за заеднички изнаоѓање на правилни решенија. На средбата беше разгледано барањето кое го достави претседателот на ММФ, Сашо Крцоски од страна на заменик министер за земјоделство Благе Цветковиќ и шеф на кабинет на министерот за земјоделство Трајан Димковски.

Оваа активност е во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус.ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА МЛАД ФАРМЕР НА ГОДИНАТА

Мрежата на млади фармери (ММФ), с.Мешеишта, општина Дебрца во соработка со општина Св.Николе, со финансиска поддршка од Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство на 22.09.2018 година ја одржа манифестацијата ,,Ден на млад фармер во Р. Македонија,, на плоштадот Илинден во Свети Николе.

Настанот го отвори градоначалникот на општина Свети Николе, г-дин Сашо Велковски кој им даде голема поддршка на младите за идни соработки. На манифестацијата присуствуваше и министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство, г-дин Љупчо Николовски, кој ја врачи и наградата за најдобар млад фармер на годината на Марио Петрев од с. Амзабегово.

Мрежата на млади фармери ја организира оваа манифестација за да помогне во промоцијата и анимирањето на младите земјоделци преку ваквите јавни настапи и пренесувањето на успешни приказни. На овој начин би се зајакнала свеста кај младите за потребата од нивно останување во руралните средини, наследување и развивање на агробизнисот. Мрежата на млади фармери ќе настојува оваа манифестација да премине во традиција како во овој, така и во другите региони од Р. Македонија.

Настанот изобилуваше со различни активности кои ги презентираат традициите и карактеристиките на руралното живеење во повеќе региони во Р.Македонија, преку презентација на народниот мелос и традиционалната храна.

Елеонора Велјаноска-Пероска – координатор на Мрежа на млади фармери-ММФ, с. Мешеишта, Дебрца.трибина на тема: “ Руралните средини предизвик за младите?!”

Здружението Мрежа на млади фармери, с.Мешеишта, Дебарца – ММФ, во соработка со својот партнер Рурална Коалиција-РК, Куманово, во Општина Свети Николе денес одржаа трибина на тема: : “ Руралните средини предизвик за младите?!”.

Оваа трибина е во рамките на проектот: “„Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ спроведуван од страна на Мрежата на млади фармери, преку Програмата за Граѓанско Општество и Медиуми (Civil Society Facility and Media Programme) на Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации" .

Целта на трибината е да се мотивираат младите да бидат што повеќе директно инволвирани во процесите на донесување на јавни одлуки и зголемување на нивната вклученост во граѓанскиот активизам.

На трибината беа присутни фармери од повеќе региони на Р.Македонија, преставници од други младински невладини организации, претставници од локална самоуправа, подрачни единици на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-МЗШВ и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството -АПРЗ.

Како заклучок од трибината беше издвоено дека најпрво е потребно во руралните средини да се работи на подигнување на мотивацијата на младите и подобрување на нивните знаења за тоа што го работат. Здружени во силна и организирана организација младите да се охрабрат и поттикнат да аплицираат на ЕУ фондовите и насочат во успешно нивно реализирање. Правилното и навременото информирање за средствата што ги има од владините програми наменети за развој на младите и развој на руралните средини ќе им биде од голема корист и истите да дојдат во прави раце и да бидат правилно искористени. Сето тоа ќе придонесе кон намалување на иселувањето на младите од руралните средини во градовите и во насока кон подобрување на квалитет на живот во истите.ПОГОЛЕМО ВЛОЖУВАЊЕ ВО ОПЛЕМЕНУВАЊЕ НА РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ЗА НАМАЛЕНА МИГРАЦИЈА НА МЛАДИТЕ ВО УРБАНИТЕ СРЕДИНИ

 Мрежата на млади фармери (ММФ) ја реализира четвртата обука со младите од гостиварско на тема “Застапување на младите во руралните средини” во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации".

 Младите од руралните средини од Гостивар имаа можност да ги запознаат процесите на застапување и лобирање како и можностите за покренување на младински иницијативи. Посебно интересот беше насочен кон можноста за  нивно вклучување во креирањето и носењето на одлуки кои се од нивни интерес.

 Непостоењето на интерес кај младите за занимавање со земјоделство е проблем кој беше истакнат и на оваа средба, поради ова се апелира да се изнајде решение и да им се даде поголем мотив на младите од руралните средини да се задржат и да се спрече миграцијата. Во оваа насока беше даден предлог да се селектираат најреалните кандидати за програмите, да биде реална селекцијата при АВРМ, ИПАРД, програмата за рурален развој, да се корегираат апликациите и да им се одобрува повеќе механизација, би ги охрабрило младите да имаат поголем интерес за развој во руралните средини.

Размислувањето на присутните е тоа дека младите би се задржале во руралните средини доколку се подобри нивниот квалитет на живот во истите. Тоа значи доколку се подобри инфраструктурата во руралните средини, доколку се издигне културата на повисоко ниво, да има театар, кино, градинки и подобрена едукација на младите, тие нема да имаат голем интерес да се иселат од руралните средини кои се со повисок квалитет на воздух, почва и вода, а со тоа и производство на поквалитетна храна.МЛАДИТЕ СЕ СЕ ПОМАЛКУ ГИ ИМА ВО СТРУМИЧКИТЕ СЕЛА

Во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации", Мрежата на млади фармери (ММФ) организираше обука со младите од струмичко на тема “Застапување на младите во руралните средини”.

  На самата работилница присутните се запознаа со  процесите на застапување и лобирање како и со можноста преку нив да бидат вклучени во носењето на одлуки и давањето на предлози преку граѓански иницијативи како на локално така и на национално ниво.

Младите како најголем и многу важен проблем го потенцираа проблемот со замрениот раст на селата и проблемот со миграцијата на младите надвор од државава и немањето на желба да се занимаваат со земјоделство и занаетчиство во руралните средини.ЗАЕДНИЧКИ НАСТАП НА МЛАДИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ

Мрежата на млади фармери (ММФ) на 08.07.2018 година организира обука со младите од Св. Николе на тема “Застапување на младите во руралните средини” во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации".

На самата средба присутните на обуката ја истакнаа потребата од поголем заеднички настап на младите од руралните средини преку кои ќе ги остваруваат своите права. Потребата да се вложат повеќе напори за поголема активност и видливост на младите во насока на остварување на одредени права и идентификување на проблемите на терен и секако вложување на напори за нивно решавање. Младите ја истакнаа потребата од поголема отвореност на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој кон нив како и поголема транспарентност на осигурителните компании.Младите фармери истакнаа дека се свесни за влијанијата на климатките промени врз земјоделското производство и дека трошоците за производство на земјоделските култури од година во година се се поголеми, меѓутоа младите не се финансиски моќни да ги заштитат посевите и затоа бараат повисока помош од институциите на системот.ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ НА МЛАДИТЕ ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ ВО с. ГОЛЕМО КОЊАРИ

Мрежата на млади фармери-ММФ во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус, подгрант на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации" ја одржа првата обука за лобирање и застапување на 27.05.2018 година во с.Големо Коњари – Прилепско. На обуката членовите на ММФ, се запознаа со начинот и можностите за нивно вклучување во процесот на донесување на одлуки на национално ниво. Присутните поблиску се запознаа со принципите на застапувањето, и неговото спроведување во пракса. Исто така на работилницата се дискутираше околу мерките кои ги нудат националните програми за поддршка на младите земјоделци. При оваа дискусија учесниците ги истакнаа своите предности и недостатоци во однос на овие програми:
- Недостатокот од слободно земјоделско земјиште, високите кредитни камати, недостатокот на современи фарми кои ќе служат како пример, како и недостатокот на работна сила во земјоделството се само некои од проблемите на кои се задржавме во текот на самата средба.
- Исто така како проблем кој се потенцира од средбата беше слабата организираност и здруженост на земјоделците, пред се поради непостоење на соработка и ниско ниво на доверба помеѓу самите земјоделци,
- Како друг проблем кој што беше потенциран а го има често овој регион е манипулирањето од страна на откупните претпријатија во однос на цената, класата и исплатата на земјоделските производи.Поголема транспарентност при распределбата на државното земјиште побараа младите од скопскиот регион

Мрежата на млади фармери- ММФ, на 27.04.2018 година во Општина Зелениково ја оствари петтата средба од предвидените серија на средби за идентификување на проблемите и соочување со предизвиците на младите од руралните средини во секојдневното работење. Средбата е дел од активностите во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус, подгрант на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации".
Присутните ја истакнаа потребата на младите од посети на саеми во соседните земји каде повеќе е развиено земјоделството, на пример Р. Србија, сточарството е доста понапредно во споредба од кај нас. Кај нас младите дури и се срамат да кажат дека се занимаваат со земјоделство наместо да гледаат со гордост на тоа. За поголема мотивација кај младите се потребни позитивни примери и успешни приказни од развиени, современи фарми како би ги поттикнале младите да се занимаваат и осовременат своето производство. Од присутните беше ставен акцент на неконтролираната распределба на земјоделското земјиште и нејзина неискористеност. Побарана е поголема транспарентност на распределбата на земјоделското земјиште, увид во распределувањето на земјата, дали воопшто е дадена на земјоделци на кои навистина им е најнеопходна.Специјализирано производство за комплетно развиени производствени капацитети

Мрежата на млади фармери –ММФ, на 27.04.2018 година оствари средба со младите од руралните средини во Гостивар, во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ . Главни проблеми кои беа истакнати од младите во овај регион се: несредени имотно правни односи, што претставува голем проблем и пречка за да ги пријават земјоделците посевите. Расцепкувањето на посевите како проблем беше разговаран и истакнато дека, фармерите со така расцепкани и раситнети посеви не можат да ги исполнат критериумите за аплицирање во развојните програми , посебно во ИПАРД програмата. Голем проблем претставува и недостик на работна сила, непостојаност на овчари така што не можат да ги пријават. Нема договорно производство, поголем дел од земјоделците се со мешано производство, ретко специјализирано, ако е специјализирано сметаат дека ќе биде подобро за комплетно да се развијат производствените капацитети и постојано да се инвестира во нивно осовременување.Скапо производство, а ефтина продажна цена на земјоделските производи

Мрежата на млади фармери- ММФ на 25.04.2018 година, во Општина Кривогаштани ја одржа третата средба во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации".
На средбата младите од руралните средини ги истакнаа дел од проблемите со кои се соочуваат во нивното работење. Скапото производство, а ефтина пазарна цена на земјоделски производи и несигурниот пласман беа истакнати како важни проблеми што ги обесхрабрува младите да се занимаваат со земјоделие и причина да се намали земјоделското производство. Климатските промени имаат големо влијаније врз количините и квалитетот на земјоделските производи како и на цената на крајниот производ. Младите наидуваат на проблеми со не постоење на стратегија за производство и дека повеќе од потребно е да се промовира окрупнувањето на земјоделците.Средба со младите од рурални средини во Струмица

Мрежата на млади фармери – ММФ во рамките на проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации" на 28.03.2018 година, во Струмица беше организирана првата средба  со младите од рурални средини од струмички регион кои фамилијарно се занимаваат со земјоделство, претежно со градинарски култури. Во првиот дел од средбата беше формиран локален младински земјоделски совет составен од млади земјоделци од руралните средини и негов претставник во националниот младински земјоделски совет.
На вториот дел од средбата беа идентификувани предизвиците со кои младите од руралните средини се среќаваат во секојдневното работење, како и потребите кои ги имаат младите за да го подобрат своето работење.
Младите се соочуваат со низа предизвици кое им го отежнува развојот на производството. Лошата инфраструктура до нивите, тешко доаѓаат до информации или се закаснети информациите за програмите на земјоделството и руралниот развој.
Имаат голема потреба од размена на искуства и комуникации со други млади производители како би ги увиделе недостатоците и разликите во производството, потребни им се посети на саеми да се видат нови технологии, нови начини на производство и следење на трендовите.Средба со младите од рурални средини во Св. Николе

На 28.03.2018 година, Мрежата на млади фармери оствари средба со младите од рурални средини во Св.Николе во рамките на Проектот: „Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации". Во првиот дел од средбата беше формиран локален младински земјоделски совет составен од млади земјоделци од руралните средини и негов претставник во националниот младински земјоделски совет. На вториот дел од средбата беа идентификувани проблемите со кои младите од руралните средини во Св. Николе се среќаваат во секојдневното работење.
Како поистакнати проблеми беа лошата инфраструктура, механизацијата е оштетена од лошите патишта кои водат до нивите и има потреба за изнаоѓање на алтернативни патишта до нивите. Голем дел од производителите се соочуваат со проблеми со пласманот, нестабилност на цените кои постојано се намалуваат и размислуваат да се откажат од постоечкото производство. Беше истакната и неискористеноста на мерката за осигурување на посевите, заради касно доаѓање на проценителите на местата. Земјоделците истакнаа дека имаат повеќе потреба од информирање за распределбата на субвенциите, за развојните програми од државата и стручни совети на терен.