Мрежа на млади фармери

Мрежа на млади фармери, ММФ с.Мешеишта, Дебарца е доброволно, непартиско, невладино, непрофитно здружение на граѓани, кое е формирано врз основа на доброволна инцијатива на млади фармери на возраст до 40 години заради поголема вклученост на младите во донесувањето на одлуки и законски регулативи со цел да одговорат на предизвиците со кои се соочуваат во секојдневното работење.