ПРОЕКТИ

TЕКОВНИ ПРОЕКТИ

Мрежата на млади фармери-ММФ, с.Мешеишта, Дебарца во партнерство со менторската организација, Рурална Коалиција-Куманово од 01.08.2019 година започна со имплементација на проектот “Стратешкото делување на мрежата на млади фармери – клучен фактор кој што придонесува кон јакнење на позицијата на делување во земјоделството и руралниот развој”. Овај проект е финансиран од Европската Унија, поддржан од граѓанскиот ресурсен центар во рамки на програмата “Национален ресурсен центар за граѓански организации“ која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медија Плус од Штип.

Цел на проектот е подобрување на внатрешните капацитети на Мрежата на млади фармери на стратешко ниво заради ефективно и одржливо делување на организацијата во локалната заедница.

Резултати кои се очекуваат од реализираниот проект се:

Р.1. Управувачките и извршните структури заедно со членовите активно вклучени во процесот на стратешко планирање и развој на Мрежата

Р.2. Јасно прецизирани и утврдени активностите на Мрежата на млади фармери за периодот 2020-2021 година Период на спроведување на активностите е 8 месеци, започнувајќи од 01.08.2019 година до 31.03.2020 година.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Мрежата на млади фармери, с.Мешеишта, Дебарца, од 01.02.2018 година започна да го спроведува проектот„Младите од руралните средини – релевантни учесници во процесот на донесување јавни одлуки и креирање на одржливи земјоделски политики“ финансиран од Европската Унија, преку Фондација Преда Плус во рамките на проектот: „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации”. Проектот ќе трае до 30.09.2018 година.

Општа цел : Мрежата на младите фармери клучен и препознатлив фактор во процесот на креирање и донесување на јавните одлуки во земјоделството на локално и национално ниво преку директна комуникација со младите фармери
Специфична цел 1: Младите од руралните средини преку неформален механизам вклучени во процесот на донесување на одлуки на локално ниво
Специфична цел 2: Информирани и едуцирани млади од руралните средини за механизмите за остварување на нивните права во институциите на државата на локално и национално ниво
Специфична цел 3: Младите од руралните средини подготвени да дадат свој директен придонес за развој на агробизнисот и руралниот развој
Очекувани резултати:

Функционални локални младински земјоделски совети и национален младински земјоделски совет подготвени за следење и доставување на предлози за младинските прашања во секторот земјоделство.
Зголемено знаење на младите од руралните средини за начините и механизмите за реализација на нивните демократски права и учество во процесот на донесување јавни одлуки
Зголемена информираност за правата на младите во руралните средини во однос на нивната вклученост во процесот на донесување јавни одлуки на локално ниво
Предизвиците со кои се соочуваат младите во руралните средини презентирани пред релевантни институции и организации кои што можат да го поддржат нивното надминување
Младите од руралните средини – членови во Советот за земјоделство и рурален развој за остварување на долгорочно учество во креирање и донесување одлуки.
Здружение Мрежа на млади фармери-ММФ, с.Мешеишта, Дебарца